Condicions d’ús

1) IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

www.civitec.es és propietat de Juan Agustin Tormos Chover amb DNI 73.916.333-Z amb domicili en C/ Carmen 4 baix de Tavernes de la Valldigna 46760-València  (Tel:962837777 – info@civitec.és).

2) CONDICIONS D’ÚS I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions d’Ús regulen l’ús dels servicis que Juan Agustin Tormos Chover posa a disposició dels usuaris del web www.civitec.es
La utilització del web per un tercer li atribuïx la condició d’usuari i, suposa l’acceptació plena pel dit usuari, de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.
Juan Agustin Tormos Chover pot oferir a través del web, servicis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i servicis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ús, els bons costums i l’orde públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els servicis que es presten a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de totes maneres puga danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus servicis, o impedir un normal gaudi del web per altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i la resta de que es troben en el web de Juan Agustin Tormos Chover.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servici d’accés per mitjà del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Juan Agustin Tormos Chover presta el servici, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els dits sistemes.
L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Juan Agustin Tormos Chover o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part del Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seua inclusió en el web complix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicat. Juan Agustin Tormos Chover no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en este web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@civitec.es.

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indique el contrari, són titularitat exclusiva de Juan Agustin Tormos Chover i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i la resta d’elements que apareixen en el web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Web estan protegits per la Llei.
Juan Agustin Tormos Chover no concedix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els servicis oferits en la mateixa.
Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’este web constituïx una infracció dels Drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial de Juan Agustin Tormos Chover, o del titular dels mateixos.

6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús de la Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjuís que puga causar per la utilització del web, quedant Juan Agustin Tormos Chover, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es poguera derivar per les accions de l’Usuari.
Juan Agustin Tormos Chover emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en la Web, no obstant això, Juan Agustin Tormos Chover no assumix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’este web.
L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Juan Agustin Tormos Chover basada en la utilització per l’usuari de la Web. Si és el cas, l’usuari assumirà quants gastos, costos i indemnitzacions siguen irrogats a Juan Agustin Tormos Chover amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Web

Juan Agustin Tormos Chover exclou tota responsabilitat que es poguera derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a Juan Agustin Tormos Chover.
Així mateix, Juan Agustin Tormos Chover també exclou qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de Juan Agustin Tormos Chover.
Juan Agustin Tormos Chover està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o enllaços continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers.
Juan Agustin Tormos Chover declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.
Juan Agustin Tormos Chover queda exonerat de tota responsabilitat pel funcionament correcte de tals enllaços, del resultat obtingut a través de dits enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjuís que puga patir l’usuari en virtut de la informació trobada en la web enllaçada.

7) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

7.1 A través de formularis

Sense perjuí d’allò que s’ha indicat en cada un dels formularis de la Web, quan l’Usuari facilite les seues dades de caràcter personal està autoritzant expressament Juan Agustin Tormos Chover al tractament de les seues dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquen. Juan Agustin Tormos Chover incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat de la mateixa.
L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació del consentiment, per mitjà de sol·licitud escrita a través dels enllaços habilitats o en la forma establida per a tal fi en el present web.

7.2 A través de cookies

Este web utilitza cookies. Els cookies són xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conéixer la informació següent:

  • La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web.
  • El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seua primera vista al nostre Web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa Navegador.

7.3 Confidencialitat

Juan Agustin Tormos Chover es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, hagut compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. També es compromet a respectar la confidencialitat i privacitat de la informació personal que els seus clients/usuaris proveïsquen, en els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. D’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, el client/usuari queda informat de la incorporació de les seues dades als fitxers existents en Juan Agustin Tormos Chover.

8) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garantix que la informació, material, continguts o observacions que no siguen els seus pròpies dades personals i que siguen facilitats a Juan Agustin Tormos Chover a través del Web, no infringixen els Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.
La informació, materials, continguts o observacions que l’usuari facilite a Juan Agustin Tormos Chover, es consideraran no confidencials, reservant-se Juan Agustin Tormos Chover el dret a usar-les de la forma que considere més adequada.

9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Juan Agustin Tormos Chover es reserva el dret a modificar, desenrotllar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que es troben vigents en el moment en què accedisca al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament les dites Condicions d’Ús.

10) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions d’ús es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de València (Espanya).